Pytania ogólne

W przypadku, gdy wniosek o przedłużenie ważności Karty składany jest po upływie  terminu jej ważności, ważność Karty przedłuża się na okres jednego roku, licząc od dnia ponownego jej uzyskania tj.: od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.
Wniosek o przedłużenie ważności Karty może być złożony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu jej ważności.
KKM może odebrać: wnioskodawca, osoba  upoważniona przez wnioskodawcę lub dziecko które ukończyło 16 rok życia i widnieje we wniosku.
W takim przypadku należy okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z którego wynika, że wnioskodawca rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych, za dany rok, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla mieszkańca Kołobrzegu (może być wskazany konkretny PIT) i w zeznaniu tym wskazał kołobrzeski adres zamieszkania. 
Okazuje się PIT za rok poprzedni. Wyjątek stanowi okres styczeń-marzec danego roku.Jeżeli na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać PIT dotyczący roku poprzedzającego ten rok.
Nie. Okazuje się wyłącznie pierwszą stronę PIT w zakresie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego, do którego zaadresowano zeznanie oraz miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Osoba niezameldowana na pobyt stały w Kołobrzegu, aby otrzymać KKM powinna okazać jeden z następujących PIT: PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, PIT - 40A, przy czym PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca Kołobrzegu i powinien w nim być wskazany kołobrzeski adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT – 36L).
W celu potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób uprawniający do otrzymania lub przedłużenia KKM okazuje się jeden z poniższych dokumentów:
 • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
PIT okazują wyłącznie osoby niezameldowane na pobyt stały w Kołobrzegu.
Nie. Osoby niezameldowane na pobyt stały składają wniosek o przedłużenie ważności karty po upływie terminu jej ważności.
Nie. Osobom zameldowanym na pobyt stały w Kołobrzegu ważność Karty przedłużana jest na kolejny rok bez konieczności składania wniosku.
Karta ważna jest przez okres dwóch lat, licząc od dnia jej uzyskania tj.: od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.
Wymagania dla fotografii: do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie legitymacyjne, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.
Wnioskiem można objąć dzieci w wieku do 18 roku życia, przy czym nie wpisuje się dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia, gdyż nie wydaje się im Karty, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca przysługują im na podstawie ważnej KKM wydanej rodzicowi.
Osoba uprawniona do korzystania z programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca może objąć wnioskiem:
 1. dziecko własne,
 2. dziecko umieszczone u osoby uprawnionej do korzystania z programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca w rodzinnej pieczy zastępczej,
 3. dziecko dla którego osoba wnioskująca o kartę jest opiekunem prawnym.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.
Nie. Dzieci w wieku do 18 roku życia otrzymują status Karty Kołobrzeskiej, jeżeli wnioskodawca jest uprawniony do jego otrzymania.
Z wnioskiem może wystąpić osoba, która ukończyła 18 rok życia.
Wnioski można składać od dnia 15 czerwca 2019 roku.
Składając wniosek w formie elektronicznej unikniesz kolejek.
Wnioski można składać elektronicznie poprzez stronę www.kkm.kolobrzeg.pl oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Potrzebujesz Pomocy?