KOŁOBRZESKIE PRZEDSZKOLA

Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

KOŁOBRZESKIE PRZEDSZKOLA


Opis

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia  2019 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także 
warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasto Kołobrzeg, z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  zwalnia się rodziców  (opiekunów prawnych) dzieci, którzy posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.
Z opłaty zwalnia się także rodziców (opiekunów prawnych) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Regulamin i warunki

Do udzielenia zwolnień z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są upoważnieni dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, w których są zorganizowane oddziały przedszkolne. W związku z powyższym rodzice uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego są zwolnieni przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, z opłaty. Dokumentem niezbędnym do okazania dyrektorowi w celu uzyskania zwolnienia, jest Kołobrzeska Karta Mieszkańca lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.