• Home
 • Deklaracja zgodności - karta mieszkańca

Deklaracja dostępności www.kkm.kolobrzeg.pl

Urząd Miasta Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kkm.kolobrzeg.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanan Frydrych/span>
 • E-mail: j.frydrych@um.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 94 35 51 547 / 690 809 701

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Adres: Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 94 35 51 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca

Urząd Miasta w Kołobrzegu
adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
kontakt: urzad@um.kolobrzeg.pl
telefon: 94 35 51 547

Dojazd
Do Urzędu Miasta Kołobrzego można dojechać, autobusem (przystanek Al.Św Jana Pawła II/Giełdowa, linie 2/45/7//9/SE).
Miejsca dla rowerów zlokalizowane są przy budynku Urzędu Miasta.

Otoczenie i wejście do budynku
Jest tylko jedno wejście od strony ul. Ratuszowej , drzwi otwierane do wewnątrz. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Miasta,w pokoju nr 5.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawncych. Miejsce parkingowe można również znaleźć w pasie miejsc postojowych na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety
Toaleta przeznaczona dla pracowników jak i dla klientów.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Punkt znajduje się na piętrze,dostęp po schodach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Po wcześniejszym zgłoszeniu, Urząd Miasta jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W punkcie znajduje się poczekalnia z 11 krzesłami i 3 biurkami.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.