Image

O programie

Kołobrzeska Karta Mieszkańca to element polityki promocyjnej i społecznej miasta Kołobrzeg, którego celem jest jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury. Celem przedsięwzięcia jest rozwój Miasta Kołobrzeg, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dochodów oraz dostępności do usług publicznych. W ramach realizacji programu stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Uruchomienie Programu przyczyni się w szczególności do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,  oferty sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. Wdrożenie niniejszego systemu wpłynie na poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, a także na kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.

System, z założenia realizowany będzie przez Miasto oraz podmioty niepubliczne. Działania te winny spowodować, że Miasto stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców.

Program ten został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. nr V/69/19 w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca.

W ramach programu Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca tworzony jest system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną:

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób powyżej 60 roku życia,
 • zwolnienie z opłaty 1 zł dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 6 godzin
 • „Kołobrzeskie becikowe”,
 • abonament mieszkańca w strefach płatnego parkowania,
 • wydłużenie do 40 minut bezpłatnego korzystania z systemu roweru miejskiego.

Zniżki obowiązywać będą od 1 lipca 2019 r. lub terminach określonych w uchwałach Rady Miasta Kołobrzeg

Do korzystania z programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca uprawniona jest każda osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. jest zameldowana na pobyt stały na terenie Miasta Kołobrzeg
 2. zamieszkuje na terenie Miasta Kołobrzeg i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Kołobrzegu ze wskazaniem Miasta Kołobrzeg jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba ta osiąga dochód. 

  Do korzystania z Karty uprawnione są także dzieci osób, o których mowa w ust. 1, w wieku do 18 roku życia.

Osoba uprawniona do korzystania z programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca otrzymuje status Karty Kołobrzeskiej, który stanowi potwierdzenie przysługujących zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Nośnikiem statusu jest wydawana w ramach programu plastikowa karta zawierająca fotografię. Przewiduje się też wdawanie dodatkowej formy karty – formy mobilnej.

Status będzie ważny będzie ważny przez okres jednego roku licząc od dnia jej uzyskania tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.

Wnioski o Kartę można składać w formie elektronicznej oraz w formie papierowej, od 15 czerwca 2019 r.

Wnioski można składać poprzez stronę internetową https://kkm.kolobrzeg.pl lub w Wydziale obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Kto okazuje PIT, aby otrzymać status Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca?

Wyłącznie osoby niezameldowane na pobyt stały w Kołobrzegu okazują dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok poprzedni, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Kołobrzeg, ze wskazaniem Kołobrzegu jako miejsca zamieszkania.

Osoby te składając wniosek okazują jeden z poniższych dokumentów:

 • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Spodziewając się dużego zainteresowania programem Kołobrzeska Karta Mieszkańca zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej, co pozwoli uniknąć kolejek!

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o status Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca znajdują się w Procedurze wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca zamieszczone są także w działach: „Jak otrzymać status Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca i korzystać ze zniżek” oraz „Najczęściej zadawane pytania”.

Możesz też do nas napisać, e-mail: kkm@um.kolobrzeg.pl